مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ارسال پیامک'

 روش ارسال پیامک

شیوه ارسال پیامکاگر قصد دارید برای همه، گروه یا تعداد خاصی از مشتریانتان پیامک ارسال کنید می...

 روش محاسبه تعداد پیامک

روش محاسبه تعداد پیامکهزینه هر پیامک در پنل باشگاه مشتریان 265 ریال (26.5 تومان) می باشد.اگر قصد...