مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ارسال پیامک تولد'

 تعریف سناریو پیگیری

تعریف سناریو پیگیری این گزینه در کل در رابطه با پیامک هایی است که با تنظیم آن در پنل به صورت...