مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ارسال پیامک ثبت نام'

 تعریف سناریو پیگیری

تعریف سناریو پیگیری این گزینه در کل در رابطه با پیامک هایی است که با تنظیم آن در پنل به صورت...