مشاهده مقالات برچسب زده شده 'تعریف سناریو پیگیری'

 تعریف سناریو پیگیری

تعریف سناریو پیگیری این گزینه در کل در رابطه با پیامک هایی است که با تنظیم آن در پنل به صورت...