مشاهده مقالات برچسب زده شده 'خرید اعتباری'

 ثبت خرید مشتری

ثبت تراکنش برای مشتری زمانی که مشتریان خرید انجام می دهند، طبق روال باشگاه مشتریان لازم است خرید...