مشاهده مقالات برچسب زده شده 'خرید اعتباری مشتری'

 بخش مشارکت

 ثبت خرید مشتری

ثبت تراکنش برای مشتری زمانی که مشتریان خرید انجام می دهند، طبق روال باشگاه مشتریان لازم است خرید...