مشاهده مقالات برچسب زده شده 'پیامک با موجودی'

 تعریف سناریو پیگیری

تعریف سناریو پیگیری این گزینه در کل در رابطه با پیامک هایی است که با تنظیم آن در پنل به صورت...

 تگ های الگویی پنل پیامکی

تگ های الگوی پیامکبرای ارسال پیامک با نام و نام خانوادگی، ذکر جنسیت، موجودی مشتریان، ذکر مبلغ...