مشاهده مقالات برچسب زده شده 'پیگیری'

 تعریف سناریو پیگیری

تعریف سناریو پیگیری این گزینه در کل در رابطه با پیامک هایی است که با تنظیم آن در پنل به صورت...